ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

: Αρχική / ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Υπάρχουν διάφορα υλικά μόνωσης. Μια κατάταξη των διάφορων διαθέσιμων υλικών στη βάση της χημικής σύστασής τους και της φυσικής τους διαμόρφωσης.
Τα μονωτικά υλικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
α) βάσει των θερμοφυσικών τους ιδιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, αλλά και σε ιδιότητες όπως η πυραντοχή, η αντοχή στη διαβροχή (υδατοαπορρόφηση) και η αντίσταση στη διάχυση υδρατμών
β) βάσει των μηχανικών τους ιδιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην αντοχή στη θλίψη και, για εφαρμογές συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, στην αντοχή στη σκέδαση
γ) βάσει των ηχομονωτικών τους ιδιοτήτων
δ) βάσει της περιβαλλοντικής τους απόδοσης.

Προβάλλονται και τα 6 αποτελέσματα